संजय गांधी योजना लाभधारकांची यादी

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

 

1 .उस्मानाबाद

2. कळंब

3. वाशी

4. उमरगा

 

5. भूम

6. लोहारा

7. तुळजापूर

8. परंडा